top of page
Search
  • farmersfriendlincs

NETHERLANDS FARMER’S PROTEST - NEDERLANDS BOERENPROTEST

“Twice as much food using half as many resources” was the ambitious aim of Dutch Agriculture. Indeed, you can see it being achieved and exceeded in many areas as this tiny country consistently punched above its weight from wartime starvation to feeding much of the world.Dutch farmers protest
Dutch farmers protest

So what has happened to put this success story under threat as the Dutch government seeks to shut down vast tranches of their agricultural production? What is happening with the protests? What are they about?

The catalyst for these protests have been two significant legal cases. Where these protests have been given publicity the two cases have often been blurred. The following is a brief explanation:


1992 – The European Union habitats directive is agreed by the Union and governments of the EU establishing a principle of protection of wildlife and habitat, not just that it be protected, but also that it be positively maintained and restored to the benefit of as many species as possible. Based upon this directive in 2010 the EU agreed to acheive the following: "To halt the loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services in the EU by 2020, restore them in so far as feasible, while stepping up the EU contribution to averting global biodiversity loss."


2007 – the Urgenda Foundation was founded by Jan Rotmans, a professor at Reasmus University and Marjon Minnesma, a lawyer, economic scientist and philosopher. The Urgenda Foundation views climate change as the biggest challenge of our time and its purpose is to accelerate the transition to a sustainable society using only renewable energy.


2013 - The Urgenda Foundation, representing 886 individuals files a law suite against the Dutch state with the aim of getting it to reduce greenhouse gas emissions by 40% of 1990 levels by the year 2020. The case climbed its way through the Dutch judicial system. On the 24th June 2015 the District Court of The Hague ruled the government must cut greenhouse gas emissions by at least 25% of 1990 levels by the end of 2020. The Dutch government appealed the case and in October 2018 the decision was upheld.


Meanwhile, in 2018 a Co-operative formed in Holland called, Co-operation Mobilisation for the Environment. This co-operative took Verenigin Leefmilieu (Dutch Nitrogen) to the European Court of Justice in The Hague in what became known as the “Dutch N case” and the co-operative won. This effectively informed the way relevant legislation is applied to pollution-related matters especially Nitrogen and phosphates. This ruling effectively dictates a neutral pollution policy and an obligation to reverse existing pollution in line with the 1992 EU habitat directive.


In 2019 the Dutch green Party Groenlinks and the liberal party D66 ally in a policy to reduce Nitrogen emissions in response to a report from the Netherlands National Institute for Public Health and Environment identifying agriculture as repsonsible for 46% of Nitrogen emissions and pollution.


October 2019 the Dutch farmers protest regarding the pressure to reduce Nitrogen emissions that will reduce all farming, but especially that of livestock. At that point they are effectively fobbed off by the Agricultural Minister telling them that such a policy will not be carried out whilst they have their office.

December 2020 sees the Netherlands supreme court rule in favour of Urgenda that the state has direct legal obligations to reduce greenhouse gas emissions by at least 25% by the end of 2020 compared to 1990 levels.


So at this point the Dutch government finds itself with two legally binding court orders that must dictate its policies otherwise it is breaking the law. That is to reduce greenhouse emissions and to eradicate Nitrogen and Phosphate pollution to a neutral level in air, soil and water.


Whilst both cases are challenging it is the “Dutch N case” that has had the most impact with every single piece of development whether a house, a road or a factory being refused due to the inability to permit any pollution. The massively successful Dutch agricultural machine has in its success used up the quota.

In June 2022 the Dutch government laid out its plans to reduce nitrogen pollution by at least 70%. These plans would require a national reduction of livestock of at least 30% and regional reductions of between 11% and 95%. Similarly arable farms are hit with the proposed amount of permissible nitrate per hectare in some areas being illustrated by one Dutch farmer as being the equivalent to a dog turd. His analogy is accurate and is a small allowance to enable machinery to be used. The largest proposed reductions tended to be near wetlands and reserves where farmers had already taken substantial measures to reduce and erradicate pollution.


The changes the Dutch government are making are to be enforced by the provincial government in its 12 provinces. The requirements are not evenly spread throughout the regions. There is a regional reluctance to enforce these measures, but not to do so will break the law.


At the sharp end of this is the Dutch Farmer and they are not taking this lying down. You have to understand that with limited resources of land and labour the Dutch agricultural industries have been driven by acute competition for labour, resources and customers into becoming the most innovative and technologically advanced agricultural industry in the world. It has the greatest level of production per hectare, per animal, or per human than anywhere else in the world. Pollution has been a price paid in such a small country with the current industry inheriting a legacy from prior generations, whilst at the same time taking substantial measures to improve.


So there is little surprise that since June we have seen growing unrest from Dutch farmers with teargas used against them, blockades of tractors and even the drawing of firearms by Dutch police in the heat of the protest. These are successful people fighting for their livelihoods. It may be, as the world’s second largest agricultural exporter accounting for 5% of global agricultural exports that they are also fighting for affordable food for the world. As we all strive for a greener, cleaner world, is the greenest agriculture that that can produce the most with the least resources?


On the 15th July 2022 the Dutch Farmers are asking for a gesture of support by the downing of tools for fifteen minutes. 15 minutes at 15.00 on the 15th July.Poster calling for show of solidarity with Dutch Farmers on July 15th 2022
Poster calling for show of solidarity with Dutch Farmers on 15th July 2022

Below is a Dutch translation of this post. I apologise that it is unproofed.


"Twee keer zoveel voedsel met half zoveel grondstoffen" was het ambitieuze doel van de Nederlandse landbouw. Inderdaad, je kunt zien dat het op veel gebieden wordt bereikt en overtroffen, omdat dit kleine land consequent boven zijn gewicht uithongering in oorlogstijd uitstak tot het voeden van een groot deel van de wereld.

Dus wat is er gebeurd om dit succesverhaal in gevaar te brengen nu de Nederlandse regering vaste tranches van hun landbouwproductie wil stilleggen? Wat gebeurt er met de protesten? Waar gaan ze over?

De catylyst voor deze protesten zijn twee belangrijke rechtszaken geweest. Waar deze protesten publiciteit hebben gekregen, zijn de twee gevallen vaak vervaagd. Het volgende is een korte uitleg:

1992 – De Unie en de regeringen van de EU zijn het eens geworden over de habitatrichtlijn van de Europese Unie, waarin een beginsel van bescherming van wilde dieren en habitats wordt vastgelegd, niet alleen dat deze worden beschermd, maar ook dat deze positief worden gehandhaafd en hersteld ten behoeve van zoveel mogelijk soorten. Op basis van deze richtlijn in 2010 is de EU overeengekomen het volgende te bereiken: "Om het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van ecosysteemdiensten in de EU tegen 2020 een halt toe te roepen, deze voor zover mogelijk te herstellen en tegelijkertijd de EU-bijdrage aan het voorkomen van het wereldwijde biodiversiteitsverlies op te voeren."

2007 – Stichting Urgenda is opgericht door Jan Rotmans, hoogleraar aan de Reasmus Universiteit en Marjon Minnesma, jurist, economisch wetenschapper en filosoof. Stichting Urgenda ziet klimaatverandering als de grootste uitdaging van onze tijd en heeft als doel de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen met alleen duurzame energie.


2013 - Stichting Urgenda, die 886 personen vertegenwoordigt, dient een rechtszaak in tegen de Nederlandse staat met als doel deze in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 40% van het niveau van 1990 te laten verminderen. De zaak klom zich een weg door het Nederlandse rechtssysteem. Op 24 juni 2015 oordeelde de rechtbank Den Haag dat de overheid de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van 2020 met ten minste 25% van het niveau van 1990 moet verminderen. De Nederlandse regering ging in beroep tegen de zaak en in oktober 2018 werd het besluit bevestigd.


Ondertussen is in 2018 een coöperatie gevormd in Nederland genaamd, Co-operation Mobilisation for the Environment. Deze coöperatie daagde Verenigin Leefmilieu voor het Europese Hof van Justitie in Den Haag in wat bekend werd als de "Dutch N-zaak" en de coöperatie won. Dit heeft effectief de manier geïnformeerd waarop relevante wetgeving wordt toegepast op vervuilingsgerelateerde zaken, met name Nitogen en fosfaten. Deze uitspraak dicteert in feite een neutraal vervuilingsbeleid en een verplichting om bestaande vervuiling terug te draaien in overeenstemming met de EU-habitatrichtlijn van 1992.


Groenlinks en D66 hebben in 2019 een beleid gevoerd om de stikstofemissie te verminderen naar aanleiding van een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarin de landbouw wordt aangemerkt als verantwoordelijk voor 46% van de stikstofemissies en -vervuiling.


Oktober 2019 protesteren de Nederlandse boeren tegen de druk om de stikstofuitstoot te verminderen die alle landbouw, maar vooral die van de veestapel, zal verminderen. Op dat moment worden ze in feite afgescheept door de minister van Landbouw die hen vertelt dat een dergelijk beleid niet zal worden uitgevoerd terwijl ze hun ambt hebben.

In december 2020 oordeelt de Hoge Raad in het voordeel van Urgenda dat de staat directe wettelijke verplichtingen heeft om de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met ten minste 25% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Dus op dit punt bevindt de Nederlandse regering zich met twee juridisch bindende rechterlijke bevelen die haar beleid moeten dicteren, anders overtreedt ze de wet. Dat is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en stikstof- en fosfaatvervuiling in lucht, bodem en water tot een neutraal niveau te brengen.

Hoewel beide zaken uitdagend zijn, is het de "Nederlandse N-zaak" die de meeste impact heeft gehad op elk stuk ontwikkeling, of het nu een huis, een weg of een fabriek is die wordt geweigerd vanwege het onvermogen om vervuiling toe te staan. De enorm succesvolle Nederlandse landbouwmachine heeft in zijn succes het quotum opgebruikt.

In juni 2022 heeft de Nederlandse overheid haar plannen uiteengezet om de stikstofvervuiling met minimaal 70% te verminderen. Deze plannen vereisen een nationale inkrimping van de veestapel met ten minste 30% en een regionale vermindering van 11% tot 95%. Evenzo worden akkerbouwbedrijven getroffen door de voorgestelde hoeveelheid toelaatbaar nitraat per hectare die in sommige gebieden door een Nederlandse boer wordt geïllustreerd als het equivalent van een hondentoer. Zijn analogie is accuraat en is een kleine vergoeding om machines te kunnen gebruiken. De grootste voorgestelde reducties vonden meestal plaats in de buurt van wetlands en reservaten waar de landbouwers al aanzienlijke maatregelen hadden genomen om de vervuiling te verminderen en te bestralen.

De veranderingen die de Nederlandse regering doorvoert, moeten worden afgedwongen door de provinciale overheid in haar 12 provincies. De eisen zijn niet gelijkmatig over de regio's verdeeld. Er is een regionale terughoudendheid om deze maatregelen te handhaven, maar als je dat niet doet, is de wet overtreden.


Aan de scherpe kant hiervan staat de Nederlandse Boer en die nemen dit niet liggend op. Je moet begrijpen dat met beperkte middelen van land en arbeid de Nederlandse agrarische industrie is gedreven door acute concurrentie om arbeid, middelen en klanten om de meest innovatieve en technologisch geavanceerde agrarische industrie ter wereld te worden. Het heeft het hoogste productieniveau per hectare, peranimaal of per mens dan waar ook ter wereld. Vervuiling is een prijs die in zo'n klein land is betaald, waarbij de huidige industrie een erfenis van vorige generaties erft, terwijl tegelijkertijd aanzienlijke maatregelen worden genomen om te verbeteren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we sinds juni groeiende onrust zien van Nederlandse boeren met traangas dat tegen hen werd gebruikt, blokkades van tractoren en zelfs het trekken van vuurwapens door de Nederlandse politie in het heetst van het protest. Dit zijn succesvolle mensen die vechten voor hun levensonderhoud. Het kan zijn, als 's werelds op een na grootste landbouwexporteur die goed is voor 5% van de wereldwijde landbouwexport, dat ze ook vechten voor betaalbaar voedsel voor de wereld. Als we allemaal streven naar een groenere, schonere wereld, is de groenste landbouw dan die het meest kan produceren met de minste middelen?

Op 15 juli 2022 vragen de Nederlandse Boeren om een gebaar van steun door een kwartier lang gereedschap neer te halen. 15 minuten om 15.00 uur op 15 juli.

bottom of page